कार्यविधि

डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने उपरोक्त प्रकृतिका काम कारवाहीको कार्यान्वयन कार्यविधि देहाय वमोजिम हुनेछ ।

१. सहकारी संघ/संस्थाहरुकोदर्तागर्नेकार्यविधिः

२. सहकारी संस्थाको विनियम संसोधन गर्ने कार्यविधिः

३ सहकारी संघ । संस्थाहरुको निरिक्षण कार्यविधिः

४ संघ/संस्थाले विनियम दाखिला गर्ने कार्यविधिः

५. लेखा परीक्षकको निमित्त लेखापरीक्षण स्वीकृती दिने कार्यविधिः

६. सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजन गर्ने कार्यविधिः

७. संघ/संस्थालाई सहकारी ऐन तथा नियमावली वमोजिम प्रदान गर्ने सुविधाको सिफारिस गर्ने कार्यविधी

८. सहकारी संघ/संस्थाको विघटन सम्वन्धी कार्यविधी

९. सहकारी संघ/संस्थाको विघटनका निमित्त लिक्विडेटरको नियुक्तिको निमित्त सिफारिस गर्ने कार्यविधी


१. सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता गर्ने कार्यविधिः

  जिल्लाका पांच गा.वि.स. वा एक नगरपालिका वा उप-महानगरपालिकाका पाँच वडा भित्रका व्यक्तिहरु मिलि सामूहिक हित एवं भलाईका निमित्त देहायका कागजात सहित कार्यालयको दर्ता फांटमा निवेदन दर्ता गर्ने ।

क. रु.५।- को टिकट सहित सहकारी नियमावलीको अनुसूची १ वमोजिमको निवेदन
ख. प्रस्तावित संस्थाले समेटेको कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने सम्वन्धित संस्थाको विनियमले तोकेको योग्यता पुगेका कम्तिमा २५ मध्ये एक जनाको अध्यक्षतामा पहिलो पटक प्रारम्भिक सभा गरी निम्न विषयमा प्रस्ताव राखी निर्णय भै सो को प्रतिलिपी

 • संस्था खोल्ने विषयमा,
 • संस्थाको नाम, ठेगाना र उद्देश्य सम्वन्धमा,
 • संस्थाको तदर्थ समितिको निर्वाचन सम्वन्धमा,
 • संस्थाको प्रति शेयर र प्रवेश शुल्क रकम कति राख्ने भन्ने सम्वन्धमा,
 • पारीत प्रस्तावित विनियम २ प्रति,
 • संस्था दर्ता पश्चात उक्त रकम कुन वैंकमा खाता खोली जम्मा गर्ने सम्वन्धमा,
 • संस्था दर्ताका लागि अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धमा

उपर्युक्त वमोजिमका विवरण संलग्न भई पेश भएको निवेदन कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र निजले सहकारी निरीक्षक वा सहायक सहकारी निरीक्षकलाई अध्ययन गरी पेश गर्न तोक्ने ।

स.नि. वा स.स.नि. ले प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विनियम, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य लगायत कार्ययोजना समेतलाई सहकारी ऐन, २०४८ नियमावली, २०४९ तथा अन्य प्रचलित कानूनका अधिनमा रहि दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा राय सहित प्रमुख समक्ष पेश गर्ने ।

यसरी स.नि.वा स.स.नि.ले पेश गरेको राय अनुसार कार्यालय प्रमुख राजपत्रांकित कर्मचारी भएमा कार्यालयबाट नै र रा.प.अनं.कर्मचारी भएमा विभागबाट निर्दिष्ट गरिएको कार्यालयमा संस्था दर्ताका निमित्त पेश गर्ने वा विभागीय राय । परामर्श माग गर्नु भए विभाग समक्ष पेश गर्ने । कार्यालयमा संस्था दर्ताका निमित्त पेश भएका पन्ध्र दिन भित्र दर्ता सम्वन्धी प्रक्रिया पुर्‍याई सहकारी नियमावली, २०४९ को अनुसूची वमोजिमको दर्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ । दर्ता सम्वन्धी निर्णय फायल तथा संस्थाको अभिलेख कार्यालयको संगठन फांटमा सो शाखाको स.नि. वा स.स.नि.को जिम्मेवारीमा लगत कसी राखिनेछ र निज सरुवा वा वढुवा वा अवकाश हुंदा अकरणमा बनाई अर्को व्यक्तिलाई वुझाउने व्यवस्था गर्ने ।

२. सहकारी संस्थाको विनियम संसोधन गर्ने कार्यविधि

मौजुदा विनियममा संसोधन गर्ने वा थप गर्ने उद्देश्यले निम्न कागजात सहित कार्यालयको दर्ता फांटमा निवेदन दर्ता गर्ने,

क. संस्थाको हालको विनियम,
ख. संसोधन वा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय,
ग. तत्सम्वन्धी विषयमा संस्थाको साधारण सभाको दुइ तिहाई वहुमतले अनुमोदन गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

उपर्युक्त वमोजिमका विवरण संलग्न भई पेश भएको निवेदन कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र निजले सहकारी निरीक्षक वा सहायक सहकारी निरीक्षकलाई अध्ययन गरी पेश गर्न तोक्ने ।

स.नि. वा स.स.नि. ले सहकारी संस्थाको विनियममा प्रस्तावित परिवर्तन, संस्थाको कार्यक्षेत्र, उद्देश्य लगायत कार्ययोजना समेतलाई सहकारी ऐन, २०४८ नियमावली २०४९ तथा अन्य प्रचलित कानूनका अधिनमा रहि अध्ययन गरि विनियम संसोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा राय सहित प्रमुख समक्ष पेश गर्ने । यसरी स.नि.वा स.स.नि.ले पेश गरेको राय अनुसार कार्यालय प्रमुख राजपत्रांकित कर्मचारी भएमा कार्यालयबाट नै र रा.प.अनं कर्मचारी भएमा विभागबाट तोकिएको कार्यालयमा संस्थाको विनियम संसोधनका निमित्त पेश गर्ने वा विभागीय राय । परामर्श माग गर्नु भए विभाग समक्ष पेश गर्ने । कार्यालयमा संस्थाको विनियम संसोधनको निमित्त पेश भएका पन्ध्र दिन भित्र संसोधन सम्वन्धी प्रक्रिया पुर्‍याई सहकारी नियमावली २०४९ को अनुसूची वमोजिमको संसोधनको जानकारी दिनुपर्दछ । विनियम संसोधन सम्वन्धी निर्णय फायल कार्यालयको संगठन फांटमा सो शाखाको स.नि. वा. वा स.स.नि.को जिम्मेवारीमा लगत वसी राखिनेछ र निज सरुवा वा वढुवा वा अवकाश हुंदा अकरण बनाई अर्को
व्यक्तिलाई वुझाउने व्यवस्था गर्ने ।

३ सहकारी संघ । संस्थाहरुको निरिक्षण कार्यविधिः

सहकारी ऐन, २०४८ तथा नियमावली २०४९ वमोजिम दर्ता भई संचालनमा रहेका सहकारी
संस्थाहरुको संचालन व्यवस्था, लेखा प्रणाली लगायतका देहायका विषयमा कार्यालयका सहकारी निरीक्षक वा सहायक सहकारी निरिक्षकबाट कम्तिमा वर्षो एक पटक स्थलगत रुपमा निरीक्षण गर्ने ।

निरिक्षण गरिने विषयहरुः

 • सहकारी नियमावली २०४९ को अनुसूची ४ वमोजिमको सदस्य दर्ता किताव,
 • प्रारम्भिक साधारण सभा, साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र समिति, लेखा समिति, उप समितिहरुको छुटा्छुटै् कारवाही कितावहरु,
 • नगदी वही,
 • संस्था वा संघले अरु कुनै व्यक्ति वा संस्था वा संघसंग कुनै कारोवार गरेको भए सो कारोवार देखाउने दर्ता किताव,
 • शेयर दर्ता किताव,
 • स्टक दर्ता किताव,
 • ऋण लेनदेन दर्ता किताव,
 • वेरुजु एवं संपरीक्षण खाता,
 • व्यक्तिगत खाता,
 • आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्व सम्वन्धी अलग, अलग खाताहरु,
 • समय समयमा संचालक समितिले तोकिदिएको अन्य अभिलेख एवं खाताहरु
 • यसरी गरिएको निरिक्षण प्राप्त प्रतिवेदन सम्वन्धित निरिक्षणकर्ताले कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने,

निरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरुका आधारमा सहकारी संघ । संस्थाहरु उद्देश्य विपरित ढंगवाट वा कानून सम्मत ढंगबाट संचालन भएको नपाइएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो संस्थालाई संस्था निरिक्षणको क्रममा देखिएका कमि कमजोरी हटाउन निर्देशन दिने । नियमित रुपमा निरिक्षण गर्दा र सुझाव दिंदा समेत सुधार नगर्ने संस्थालाई जरिवाना वा कारवाहीका निमित्त विभागका रजिष्ट्रार समक्ष सम्वन्धित विवरण समेत संलग्न गरी सिफारिस गर्ने । निरिक्षण गरी प्राप्त भएका प्रतिवेदन कार्यालयको निरिक्षण फांटमा कार्यरत रहने स.नि. वा स.स.नि.को जिम्मामा संस्थाको फायलमा संलग्न गरी रजिष्टरमा उल्लेख गर्नुका साथै मिसिलमा सुरक्षित राख्ने ।

४ संघ/संस्थाले विनियम दाखिला गर्ने कार्यविधिः

सहकारी ऐन तथा नियम वमोजिम सहकारी संस्थाले नियमित रुपमा पेश गर्नूपर्ने देहायका
विवरणहरु अद्यावधिक गरि कार्यालयको दर्ता फांटमा पेश गर्ने ।

विवरणहरुः

 • संस्था वा संघको आय व्यय विवरण

 • उत्पादन, लागत तथा स्थिति विवरण लगायतका सहकारी नियमावली २०४९ को अनुसूची ५ वमोजिमको ढांचामा अन्य विवरण -संलग्न)
 • प्राप्त भएका सहकारी संस्था सम्वन्धी विवरणहरु कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र निजले निरीक्षण फांटका स.नि./स.स.नि.लाई अध्ययन गर्न तोक्ने ।

  निरिक्षण फांटको स.नि. वा स.स.नि.ले संस्थावाट प्राप्त विवरणहरु अध्ययन गरि पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालय प्रमुखले सल्लाह, सुझाव दिने । यदि संस्थाले नियमित रुपमा विवरण नवुझाएमा त्यस्तो संस्थालाई जरिवाना गर्ने निर्णय हुन विभागका रजिष्ट्रार समक्ष सिफारिस वा राय माग गर्ने । संस्थाहरुको तर्फाट पेश भएका विवरणहरु डिभिजन सहकारी कार्यालयको निरीक्षण फांटका स.नि. वा स.स.नि.को जिम्मामा रजिष्टरमा उल्लेख गरी सम्वन्धित सहकारी संस्थाको फायलमा संलग्न गर्ने । निज सरुवा, वढुवा वा अवकाश हुंदा अर्को व्यक्तिलाई रजिष्टर सहित रुजु गरी कागजात वुझाउने र सो को भरपाई लिने, दिने ।

  ५. लेखा परीक्षकको निमित्त लेखापरीक्षण स्वीकृती दिने कार्यविधिः

  सहकारी कार्यालयले प्रत्येक वर्षएक महिनाको अवधी राखी महालेखा परीक्षकको विभाग वा नेपाल चार्र्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघमा दर्ता भएका लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट सहकारी सम्वन्धमा लेखापरीक्षण गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई देहायका विवरण सहित निवेदन दिन र्सार्वजनिक रुपमा सूचना टांस गर्ने ।

  आवश्यक कागजातहरुः

  क. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  ख. म.ले.प. वा नेपाल चार्र्टर्ड एकाउन्टेन्टसंघद्वारा जारी गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

  इच्छुक लेखापरीक्षकवाट प्राप्त निवेदनका आधारमा प्रत्येकवर्षा निमित्त ले.प.हरुको सूची तयार गर्ने र सो सूचि प्रत्येक सहकारी संस्थालाई उपलव्ध गराउने,

  डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट प्राप्त लेखा परीक्षकको सूची मध्येबाट संस्थाको साधारण सभाको वहुमतबाट कुनै एक जना लेखापरीक्षक नियुक्तिका निमित्त गरेको निर्णयकाे प्रतिलिपी सहित डिभिजन सहकारी कार्यालयको दर्ता फांटमा निवेदन दर्ता गर्ने ।

  संस्थाको साधारण सभाको निर्णय सहित प्राप्त भएको निवेदन कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र निजले संस्थाबाट प्रस्तावित गरिएको लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण स्वीकृती दिने निर्णय गर्ने ।

  यसरी दिइएको स्वीकृतीका साथ लेखा परीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा परीक्षण गर्नुपर्ने विषय, तरिकाका बारेमा समेत लेखा परीक्षण फांटबाट जानकारी दिने । लेखापरीक्षण स्वीकृती दिने सम्वन्धी निर्णय फायल पत्र तथा विवरणहरु लेखा परीक्षण फांटका स.स.नि.को जिम्मेवारीमा अभिलेख राखी सम्वन्धित संस्थाको फायलमा राख्ने । निज सरुवा, वढुवा वा अवकाश हुंदा वरवुझारथ गरिदिने दिने ।

  ६. सहकारी संस्थाको एकीकरण वा विभाजन गर्ने कार्यविधिः

  सहकारी ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०४९ वमोजिम दर्ता भई संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरु एकिकरण वा विभाजन गर्ने उद्देश्यले निम्न अनुसारका कागजात संलग्न गरि कार्यालयको दर्ता फाँटमा निवेदन पत्र दर्ता गर्ने,

  क. एकिकरण वा विभाजन हुने संस्थाको विनियम दुई प्रति,
  ख. एकिकरण वा विभाजन हुने संस्थाको कार्ययोजना एक प्रति,
  ग. एकिकरण वा विभाजन हुने संस्थाको साधारण सभाका निर्णयहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी,
  घ. एकिकरण वा विभाजन सम्वन्धी कार्य गर्न गराउन अधिकार प्राप्त व्यक्तिको दस्तखत नमूना
  सहितको सक्कल अधिकार पत्र,
  ङ. एकिकरण वा विभाजन हुने संस्थाको भेलाको निर्णय वमोजिम शेयर शुल्क र प्रवेश शुल्क वापत उठेको रकम बैंक जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपी तथा उक्त रकम वुझिलिने संचालकले संस्था दर्ता पछि संस्थाको नाममा बैंक खाता खोली जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता सहितको सक्कल भरपाई,
  च. एकिकरण वा विभाजन हुने संस्थाका सदस्यहरु संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र वसोवास गरेको प्रमाण - यस्तो प्रमाण देहायका मध्ये कुनै एकलाई मान्यता प्रदान गरिने-

  • स्थायी ठेगाना संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र,
  • वसाई सर्राईको प्रमाण,
  • विवाह दर्ताको प्रमाण,
  • आवेदक वा एकाघरका परिवारका नाममा सम्वन्धित क्षेत्रमा जग्गा भएको निस्सा/प्रमाण,
  • मतदाता परिचयपत्र ।

  उपरोक्त विवरणहरु संलग्न पत्रलाई दर्ता गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र निजले संगठन फांटमा काम गर्ने स.नि./ स.स.नि.लाई विवरण अध्ययन गरि राय पेश गर्न तोक्ने ।

  संगठन फांटका स.नि./ स.स.नि.ले एकिकरण वा विभाजनका निमित्त प्रस्ताव गरिएको सहकारी संस्थाको विनियम, कार्ययोजना, सहकारी ऐन तथा नियमको व्यवस्था एवं विभागिय नीति तथा परिपत्र समेतका आधारमा एकिकरण वा विभाजन गर्ने नगर्ने सम्वन्धमा कार्यालय प्रमुख समक्ष राय दिने ।

  एकिकरण वा विभाजनका निमित्त पेश भएको विवरण सहीतको फायल अध्ययन गरी कार्यालयमा
  पत्र दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र राजपत्रांकित कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भए निजले र अनंकित स्तरको कर्मचारी कार्यालय प्रमुख भए तत्सम्वन्धि निर्णयको लागि विभागमा लेखि पठाउने । यस्तो निर्णय सम्वन्धी फायल संगठन फांटमा कार्यरत स.नि./स.स.नि. को जिम्मेवारीमा रजिष्टरमा अभिलेख गरि मिसिलमा सुरक्षित राख्ने ।

  ७ संघ/संस्थालाई सहकारी ऐन तथा नियमावली वमोजिम प्रदान गर्ने सुविधाको सिफारिस गर्ने कार्यविधी

  सहकारी ऐन २०४८ को दफा ३८ वमोजिम सहकारी संघ/संस्थाहरुको व्यावसायिकता प‍वर्द्धन गर्ने सिलसिलामा खरिद गरिने मेशिनरी औजार, सवारी साधन जस्ता वस्तुहरुको आयात तथा संघ/संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट समेतका निमित्त सिफारिस माग गर्न निम्न कागजात सहित कार्यालयको दर्ता चलानी फाँटमा दर्ता गर्ने ।

  क. संघ/संस्थाको स्वीकृत विनियमावली एक प्रति,
  ख. सहकारी संस्थाले सम्वन्धित व्यवसाय संचालन गर्न नेपाल सरकारको अन्य कुनै निकायवाट अनुमती लिनु पर्ने भए सो समेत ,
  ग. आयात वा विक्रि गर्न लागिएको साधन वा उपकरण वा वस्तुको किसिम, मूल्य र आयात गरिने वस्तु निर्माण भएको देश र हाल कहाँवाट आयात गरिने हो सो समेत ,
  घ. प्राप्त गर्न खोजेको सुविधाको किसिम, मात्रा र त्यसवाट संघ/संस्थालाई हुने प्रत्यक्ष फाइदाको अङ्क ।
  ङ. सघं/संस्थाको अघिल्लो वर्षसम्मको वाषिर्क हिसाव जांचको रिपोर्ट
  च. कार्य योजना
  छ.प्रज्ञापनपत्र

  उपरोक्त विवरण सहित पेश भएको निवेदनलाई कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरि संगठन शाखाको स.नि./ स.स.नि लाई नियमानुसार छुट सुविधा प्रदान गर्ने, नगर्ने सिफारिसका निमित्त तोक्ने, संगठन फांटका स.नि./ स.स.नि.ले सम्पूणृ कागजात अध्ययन गरि कार्यालय प्रमुख समक्ष छुट सुविधा सिफारिस गर्ने सम्वन्धी निर्णय निमित्त पेश गर्ने ।

  कार्यालय प्रमुखले सहकारी संघ/संस्थाको व्यावसायिक हित गर्ने प्रकृतिको छुट तथा सुविधाका निमित्त कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फ अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय हुन रजिष्ट्रारज्यू समक्ष पेश गर्ने । छुट सुविधाका निमित्त निवेदन दर्ता भएको तीन दिन भित्र यस्तो सिफारिस सहकारी विभागमा पठाउने । साथै सहकारी संघ संस्थालाई छुट सुविधा दिन सिफारिस गरिएको पत्रको अभिलेख संगठन फांटको स.नि./स.स.नि.ले रजिष्ट्ररमा अभिलेख राख्ने र सो को संरक्षणको जिम्मेवारी पनि निजमा नै रहने ।

  ८. सहकारी संघ/संस्थाको विघटन सम्वन्धी कार्यविधी

  सहकारी ऐन, २०४८ वमोजिम दर्ता भई स्थापना भएका सहकारी संघ/संस्थाले आपनो संघ/संस्था विघटन गर्ने उद्देश्यले साधारण सभाको दुइ तिहाई वहुमतवाट अनुमोदन गर्राई निम्न विवरणहरु समावेश गरेको निवेदन कार्यालयको दर्ता फाँटमा दर्ता गर्ने ।

  क. संघ/संस्थाका दुइ तिहाई सदस्यहरुले संस्था/संघ विघटन गर्न गरेको निर्णयकाे प्रमाणित प्रतिलिपी,
  ख. संस्थाको वाँकी वक्यौता फछ्र्यौटको विवरण,
  ग. संघ/संस्थाको ऋण, दायित्व एवं सम्पत्तिको फर फारक सम्वन्धी व्यवस्था
  घ. संघ/संस्था विघटन गर्नु पर्ने कारण सहित उल्लेख भएको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको पत्र ।

  उपरोक्त विवरण सहित पेश भएको निवेदनलाई कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरि संगठन फांटको स.नि./ स.स.नि.लाई नियमानुसार विघटनको सम्वन्धमा राय पेश गर्न तोक्ने । संगठन फांटका स.नि./स.स.नि.ले सम्पूणृ कागजात अध्ययन गरि कार्यालय प्रमुख समक्ष संघ/संस्था विघटन सम्वन्धी निर्णय हुन विभागमा पठाउन मिल्ने नमिल्ने विषयमा राय पेश गर्ने ।

  कार्यालय प्रमुखले सहकारी संघ/संस्थाको साधारण सदस्यहरुको दुइ तिहाई सदस्यको माग वमोजिम सहकारी संघ/संस्थाको विघटन पछिका दायित्व समेतलाई फछ्र्यौट गर्ने कार्य योजना सहितका आधारमा संस्था विघटनका निर्णय हुन रजिष्ट्रारज्यू समक्ष पेश गर्ने । विघटनका निमित्त निवेदन दर्ता भएको पन्ध्र दिन भित्र यस्तो विघटनको सिफारिस गर्ने । साथै सहकारी संघ संस्था विघटन गर्ने सम्वन्धी निर्णयकाे अभिलेख संगठन फांटका स.नि./स.स.नि.ले रजिष्ट्ररमा जनाई कम्प्युटर र मिसिलमा वर्षस्पष्ट हुने गरि अभिलेख राख्ने र सो को संरक्षणको जिम्मेवारी पनि निजमा नै रहने ।

  ९. सहकारी संघ/संस्थाको विघटनका निमित्त लिक्विडेटरको नियुक्तिको निमित्त सिफारिस गर्ने कार्यविधी

  सहकारी संघ/संस्थाका कुल सदस्यको दुई तिहाई वहुमतको निर्णयबाट संघ/संस्था विघटन वा दर्ता खारेज गर्नु पर्ने अवस्थामा विघटन सम्वन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनका निमित्त निम्नानुसारका विवरण साथ राखि कार्यालयको दर्ता फाँटमा निवेदन दर्ता गराउने ।

  • निवेदनसाथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
  • संस्था विघटन गरेको सहकारी विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयको पत्र,
  • विघटन अघि कायम रहेको सम्पत्ति तथा दायित्वको अनुमानित विवरण,
  • संस्थाको विघटन सम्वन्धमा संस्थाको साधारण सभाको निर्णय प्रति ।

  उपरोक्त कागजात सहित कार्यालयमा दर्ता हुन आएको निवेदन कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र निजले लिक्विडेशन फांटका स.नि./ स.स.नि.लाई विघटित संघ/संस्थाको प्रकृति, कारोवारको अवस्था तथा संचालन अवधी समेतलाई विचार गरि लिक्विडेटरको नियुक्तिका निमित्त विभागमा पठाउन पेश गर्न तोक्ने । स.नि./स.स.नि.ले कार्यालय प्रमुखसमक्ष संस्थाको प्रकृति, कारोवारको विगतको इतिहा्स तथा संचालन अवधी समेतलाई मध्येनजर राखी एक जना लिक्विडेटर नियुक्तिका निमित्त विभागमा लेखी पठाउन पेश गर्ने ।

  कार्यालय प्रमुखले आफू समक्ष लिक्विडेटर नियुक्तिका निमित्त पेश भएको अवस्थामा लिक्विडेटर नियुक्तिका निमित्त निवेदन दर्ता भएको सात दिन भित्र विभागका रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्ने । लिक्विडेटरको नियुक्ती सम्वन्धी विषयमा भएको कागजपत्र एवं निर्णय फायल संगठन फांटको स.नि । स.स.नि.को जिम्मेवारीमा रजिष्ट्ररमा अभिलेख जनाई मिसिलमा सुरक्षित राख्ने ।