डिभिजन सहकारी कार्यालय ललितपुरले गर्ने कार्यहरु


सहकारी संघ
:- सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता, पवर्द्धन एवं संचालनमा सुगमता ल्याउँदै स्थानीय स्तरमा सहकारी संघ/संस्थाहरुको पवर्द्धन तथा नियमन गर्ने कार्यमा सहकारी ऐन २०४८ को दफा २२ वमोजिम रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी अनुसूचीमा उल्लेख भए वमोजिमका डिभिजन सहकारी कार्यालय क्रियाशिल रहेका छन् । यी कार्यालयहरु मध्ये अधिराज्यका चार विभिन्न जिल्लामा रा.प.द्वि.श्रेणीका वरिष्ठ सहकारी अधिकृत, ३४ जिल्लामा रा.प.तृ. श्रेणीका सहकारी अधिकृत तथा वाँकी डिभिजन सहकारी कार्यालयमा रा.प.अनं.प्र. श्रेणीका सहकारी निरीक्षक कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहने व्यवस्था छ । हाल अधिराज्यमा ६८ डिभिजन सहकारी कार्यालय रहेकोमा २०६१ वैशाख १ गते देखि ती कार्यालयहरुको वदलामा एक वा सो भन्दा वढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्थापना भएको थियो ।


प्रत्येक जिल्लामा रही सहकारी संस्थाको पवर्द्धन तथा नियमन कार्यमा सक्रिय जिल्ला सहकारी कार्यालयका कार्य तथा सो कार्य पुरा गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्यविधिहरु देहाय वमोजिम रहेको छ ।

डिभिजन सहकारी कार्यालयका कामहरु

क. सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता गर्ने,
ख. सहकारी संघ/संस्थाको विनिमय संसोधन गर्ने, निरिक्षण गर्ने ।
ग. सहकारी संघ/संस्थाले विवरण दाखिला गर्ने ।
घ. सहकारी संघ/संस्थाहरुको लेखा परीक्षणका निमित्त लेखा परीक्षक तोक्ने ।
ङ. सहकारी संस्थाहरुको विघटन र दर्ता खारेज गर्ने
च. सहकारी संस्थाको एकिकरण वा विभाजन गर्ने ।
छ. सहकारी संघसंस्थाले पाउने छुट सुविधाको सिफारिस गर्ने ।
ज. सहकारी संघ/संस्थाको लिक्विडेशन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।